• Pontus Green

SKATTEVERKETS NYA MOMSREGLER

Uppdaterad: mar 29


Läs och ladda ner hela publikationen som en PDF här.

Sammanfattning av publikationen

Ställningstagandet innebär att ut- och inhyrning av vårdpersonal inte längre utgör ett undantag för mervärdesskatt. Detta lämnar dig som klinikägare eller konsult med fyra val:

(1) Betala moms,

(2) Övergå till anställning,

(3) Försök bevisa undantag för moms, eller

(4) Gå från konsult till att driva en egen vårdmottagning.

Det blir en indirekt kostnad för moms när du som vårdgivare inte kan dra av mot någon utgående momskostnad. Första alternativet är helt enkelt att fortsätta som vanligt, men att betala moms.

En snabb lösning är att konsulten istället erbjuds en tjänst hos kliniken och blir anställd.

Gällande det tredje alternativet, även om oddsen är låga för att uppfylla kriterierna för undantaget, finns det möjlighet att testa genom att säljaren skickar in en förhandsprövning till Skatterättsnämnden.

Sist men inte minst återstår alternativet för den säljande parten att gå från att vara en konsult till att driva en egen vårdmottagning.

DET NYA STÄLLNINGSTAGANDET

Uthyrning av personal är inte en tjänst som i sig utgör momsfri sjukvård eller tandvård och det oavsett om den uthyrda personalen utför vårdtjänster hos köparen.

Det är fråga om uthyrning av personal när:

- köparen ansvarar för arbetsledning, bestämmer arbetsmetoder och definierar arbetsuppgifterna

- säljaren ställer arbetskraft till förfogande.

Det saknar betydelse i vilken företagsform som säljarens verksamhet bedrivs.

Vilka berörs av ställningstagandet?

Detta är fråga om uthyrning av personal när tandkliniken ansvarar för arbetsledning och gör detta för klinikens räkning och ansvar.

Följande är det mest vanligt förekommande fall vi ser som berörs av ställningstagandet och som är momspliktigt.

En tandläkare eller tandhygienist under ett förhållande som följer:

Behandlare X tillgår Tandkliniken Y lokaler, utrustning samt patientinformation. Behandlare X debiterar inte patienten via sitt eget företag, det görs av Tandkliniken Y. Istället fakturerar Behandlare X Tandkliniken Y för antalet utförda åtgärder, minus eventuell tandteknik.

Undantag för moms finns, men det är ytterst svårt att uppfylla kriterierna.

Uthyrning av vård personal kan vara ett undantag för moms. Men för det krävs att samtliga av följande tre kriterier vara uppfyllda.

TRE KRITERIER FÖR UNDANTAG

Följande är de tre kriterierna som måste uppfyllas:

1) HUVUDSAKLIGEN EGEN MOTTAGNING

"Både tillhandahållaren av personal och köparen ska driva vårdmottagning som huvudsakligen tillhandahåller sjukvård eller tandvård."

2) ABSOLUT NÖDVÄNDIG

"Tjänsten ska vara absolut nödvändig för den undantagna vårdtjänsten."

3) DIREKT KONKURRENS

"Det grundläggande syftet med tjänsten får inte vara att vinna ytterligare intäkter genom verksamhet i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala moms."

Det första kriteriet:

Det första kriteriet är uppfyllt om båda vårdgivarna själva huvudsakligen tillhandahåller vårdtjänster gentemot patienter i förhållande till uthyrning av personal.

"Huvudsakligen", anses enligt praxis rimligen vara mer än 75 procent. Det är alltså inte möjligt att arbeta som en konsult på heltid och samtidigt uppfylla kravet för undantaget.

Vidare fråga, vad definierar "att driva en vårdmottagning"?

Ska vara direkt motpart till patienten och vårdgivaren tillhandahåller vården för egen räkning och under eget ansvar samt i egen verksamhet.

Det andra kriteriet:

Att tjänsten ska vara "absolut nödvändig för den undantagna vårdtjänsten", innebär att den tjänst som den inhyrda personalen ska göra hos köparen ska vara kopplad till vårdtjänsten.

Andra kringtjänster som utförs, t.ex. lokalvård, kan inte anses vara absolut nödvändiga för den undantagna vårdtjänsten. Det ska vara frågan om tandvård, och med det avses åtgärder för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador i munhålan. Åtgärder som berättigar till tandvårdsersättning enligt lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

Det tredje kriteriet:

Det tredje kriteriet får anses uppfyllt om säljaren kan visa att syftet med tillhandahållandet är något annat än att vinna ytterligare intäkter i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt. Om så är fallet måste bedömas utifrån relevanta faktiska omständigheter i varje enskilt fall. Det är säljarens ansvar att bevisa.

För att vara säker måste SÄLJAREN av tjänsten ansöka om en förhandsbesked hos Skatterättsnämnden (kan ej göras av utomstående eller av köparen). Det kan ta upp emot ett kvartal att få besked.

Allmän rekommendation är att bevaka utfall från andras förhandsbesked och övriga publikationer från Skatteverket och Skatterättsnämnden.

EXEMPEL PÅ FALL SOM UPPFYLLER SAMTLIGA TRE KRITERIER

Skatteverket själva poängterar att det finns ytters få fall som kan godkännas. Tumregeln är, erbjuder du en tjänst, så är det alltid frågan om konkurrens. Ett fall som godkänts är följande:

Fall mellan två sjukhus, där Sjukhus A saknade kompetens för att behandla en specifik patient. Sjukhus B tillhandahöll kompetens på förfrågan av Sjukhus A. Utbytet av kompetens var en engångsföreteelse, något långsiktigt/bestående avtal fanns ej. Syftet ansågs därmed ej vara att vinna extra intäkter. Fallet kan ej sättas i systematik.

SAMARBETET BÖR FÖRÄNDRAS

Sammanfattningsvis kan vi konstatera, det är väldigt svårt att uppfylla kraven för undantagen. För att utgöra undantag för moms bör samarbetet mellan parterna att förändras så att det ej klassificeras som konsulttjänster. Vidare beskriver vi hur du gör övergången till att driva en egen vårdmottagning.

VAD KLASSIFICERAS SOM ATT DRIVA EGEN VÅRDMOTTAGNING?

1) DIREKT MOTPART

Det är den som driver vårdmottagningen som tillhandahåller vårdtjänsten direkt till patienten och som är patientens motpart. Vårdgivaren tillhandahåller vården för egen räkning och under eget ansvar samt i egen verksamhet.

2) ORGANISATIONS STRUKTUR

För att kunna tillhandahålla vården för egen räkning och ansvar ska säljaren ha en egen organisatorisk struktur och inte vara inordnad i köparens organisation. Själv bestämma arbetsledning, arbetsmetoder och arbetsuppgifter.

3) SKYLDIGHETER & LAGKRAV

För att kunna ha en egen organisation behöver du sedan följa PSL och PDL. Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård i HSL respektive TvL upprätthålls.

4) KVALITETSARBETE & JOURNALFÖRING

För att följa lagkrav behövs b.la. systematiskt kvalitetsarbete och journalföring. Vårdmottagningen behöver upprätta ett eget kvalitetsledningssystem och ha egen journalföring.

Hur går du vidare? - övergå till egen vårdmottagning

NYA AVTAL

Ett nytt avtal mellan parterna bör ingås. Förslagsvis ett avtal där tidigare säljaren av tjänsten istället hyr plats och utrustning av den föregående köparen. Detta ersätter tidigare modellen "fakturera per åtgärd".

Från konsult till arrende. I övergången rekommenderar vi att jämföra dagens kostnader för köparen av konsulttjänsten samt därefter träffa ett nytt avtal för arrendet med liknande prissättning, fast per månad, dag eller timme.

EGET ANSVAR

Tidigare säljaren måste bli självständig och bära eget ansvar för arbetsledningen. Dvs driva en egen vårdmottagning i enlighet med tidigare definition, med egen journalföring och kvalitetsarbete.

Vi rekommenderar att ta kontakt med branschorganisationer för hjälp angående detta. Det är en del som måste göras, bl.a. registrera din verksamhet hos IVO, anmäla kliniken till Försäkringskassan, teckna patientförsäkring, upprätta ett kvalitetsledningssystem samt dokumentera via journalföring.

Se Privattandläkarnas publikation: "Att starta tandvårdsföretag"

Se Tandhygienistföreningens publikation: "Starta egen verksamhet"

ÄGA PATIENT

I samband med eget ansvar bör rimligen själva ägandet av patienten övergå till den som utför åtgärderna. En känslig fråga, där vi ser att god affärssed blir avgörande faktor.

Detta är onekligen en känslig fråga. Inom vården har det i vår mening alltid funnits en god affärssed, där man inom olika samarbeten respekterar varandras affärsområden. T.ex när en specialist som efter avklarat fall på remiss, får förfrågningar av patienten om att få bli revisionspatient, väljer ofta att säga nej. Då relationen till den externa vårdgivaren skulle skadas och specialisten troligen får ett dåligt rykte.

Upprätta dock alltid ett skriftligt avtal inför nya samarbeten för att undvika framtida konflikter. Definiera vem som har äganderätt till patientregistret (t.ex. namn och adressuppgifter) och patientjournalerna, samt vem som har befogenhet att rikta utskick och reklam till dessa. Om två organisationer "delar" patientstock, handlar det istället om att fastställa behörigheter och befogenheter under samarbetet. T.ex vem som är behörig att tillgå registret och befogenhet att kalla patienter för att utföra somliga typer av åtgärder. Definiera behörigheter och befogenheter noga i avtalet. Glöm ej heller att klargöra vad som händer vid ett eventuellt avslut av samarbetet eller en överlåtelse till tredjepart.

REMITTERING

Istället för att skapa en remiss "internt" behöver nu parterna istället skapa remisser "externt". Med rätt verktyg så kommer detta inte att innebär någon stor förändring.

DEBITERING

Slutligen övergår den tidigare säljaren till att själv fakturera patienten för åtgärderna och skickar ersättningsbegäran till Försäkringskassan för egen räkning.

HUR KAN MUNTRA HJÄLPA DIG?

WEBBASERAT JOURNALSYSTEM

Kom igång snabbt och enkelt med ett webbaserat journalsystem, utan fasta avgifter och dyra uppstartskostnader. Vi kan även hjälpa dig att konvertera din nuvarande patientdatabas till Muntra från ett befintligt journalsystem.

TVÅ ORGANISATIONER/EN KLINIK?

Är ni två företag som arbetar under samma varumärke och delar patienter? Muntra har fullt stöd för att hantera detta och de ser enkelt till vem som patienterna tillhör.

E-REMISSNÄTVERK

Enklare samarbete mellan berörda parter genom att skicka remisser digitalt och kostnadsfritt via Muntra.

FLERA ARBETSPLATSER?

Inga problem! Du kan enkelt lägga till fler arbetsplatser på ditt Muntra-konto, med full tillgång till allting oberoende vart du befinner dig. Perfekt för dig som jobbar på fler kliniker samtidigt.

PRISEXEMPEL FÖR MUNTRA

Muntra tillämpar "Pay-as-you-go", vilket innebär att du enbart betalar för vad du använder. Behandlar du få patienter betalar du mindre. Följande är prisexempel från några av Muntras befintliga kunder.

I priset ingår backup, support och samtliga moduler (ink. e-recept och e-remiss).

SPECIALISTER

En specialist som arbetar deltid i privatregi.

Pris: 45-120 kr/mån

TANDHYGIENISTER

Heltidsarbetande tandhygienist.

Pris: 99 - 229 kr/mån

TANDLÄKARE

Heltidsarbetande tandläkare.

Pris: 299 - 649 kr/mån

Läs mer på: about.muntra.se/priser

Skapa ett gratiskonto och titta på systemet själv. För mer information kan du även boka en demo för grundlig genomgång med en medarbetare på Muntra.

Tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor eller funderingar kring Muntra.

Bästa hälsningar,

Teamet på Muntra

Telefon: 072-857 76 00

E-post: pontus@muntra.se

Ligg steget för och före med Muntras nyhetsbrev


Håll dig uppdaterad och få våra hetaste nyheter – före alla andra. Allt du behöver göra är att skriva upp dig på nyhetsbrevet. Helt kostnadsfritt.