• Niels Rask

Svensk dental förbrukning - marknadsrapport 2015


Sammanfattning

Saltade notor för kliniken och guldtandade leverantörsvinster

Under 2014 utvecklades den svenska dentala förbrukningsmarknaden i linje med tidigare år. Vinsterna var fortsatt höga (12 % jämfört med 2-4 % i jämförda branscher) och 98 % av vinsterna gjordes av de fyra största leverantörerna/distributörerna. De höga vinsterna berodde förstås på att leverantörer/distributörer lyckades skapa stora skillnader mellan inpriser från tillverkare och utpriser till kliniken. Samtidigt fanns vissa mindre tecken på ökad konkurrens och mindre aktörer tog marknadsandelar.

Stor potential för klinikerna att sätta press tillsammans

För den individuella kliniken medför utvecklingen viss potential att förbättra villkoren. Nya erbjudanden öppnar upp för konkurrensutsättning för den som väljer att vara aktiv. Den stora potentialen kvarstår dock i ökad samverkan mellan privata tandkliniker. Genom att gemensamt möta upp och förhandla med leverantörsledet kan trygghet och enkelhet ökas – till stor förmån för den individuella kliniken och patienten.

Introduktion

Det rör på sig inom dental förbrukning. Nya leverantörer/distributörer etablerar sig och gamla utmanas. Klinikerna blir allt som oftast mottagare av detta, när leverantörer/distributörer tar kontakt med nya erbjudanden eller för att säkerställa fortsatt lojalitet. Att som enskild klinik göra relevanta jämförelser underlättas inte av att erbjudanden ibland också omfattar bonustrappor, gåvor och/eller evenemang.

Syfte

Syftet med denna rapport är att öka transparensen för den svenska dentala förbrukningsmarknaden. Rapporten kan användas för att förstå förbrukningsmarknaden och dess utveckling samt möjliggöra för den individuella kliniken att förbättra sina villkor. På så sätt kan vi tillsammans bidra till en mer hållbar marknadsutveckling och ökad patientnytta.

Källa

Bakomliggande data i den här rapporten kommer från leverantörers/distributörers årsredovisningar. En årsredovisning är en sammanställning av räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. Den ska alltid offentliggöras hos Bolagsverket. Årsredovisningen inkluderar bl.a. en resultaträkning, där organisationens försäljning och vinst framgår.

Marknadsfördelning för dental förbrukning

De fyra största står för över 80 % av marknaden

Bland 13 svenska leverantörer/distributörer av förbrukning står de fyra största för 88 % av försäljningen (88 % 2013). En så pass hög koncentration är vanlig bland mogna marknader såsom t.ex. banktjänster eller dagligvaror. Observera att DAB och Nordenta har samma ägare (koncernen Lifco) och tillsammans stod för 40 % (42 % 2013) av total försäljning.

Så hur stor del av leverantörernas/distributörernas försäljning utgörs av förbrukningsvaror? Sannolikt har vissa leverantörer/distributörer mer blandade verksamheter med t.ex. utrustning, service eller tandteknik. Låt oss anta att 30 % av Unidents försäljning utgörs av förbrukning samt att motsvarande förbrukningsandel är 60 % för DAB och Plandent samt 95 % för övriga. Under dessa antaganden stod de fyra största för 81 % av förbrukningsmarknaden under 2014 (82 % 2013). Under det antagandet uppgår de 13 leverantörernas/distributörernas försäljning inom förbrukning till 799 Mkr (757 Mkr 2013).

Leverantör/distributör

Försäljning under 2014, miljoner kronor

Försäljning under 2013, miljoner kronor

Plandent Forssbergs

371,5

344,8

DAB Dental

360,3

352,5

Unident

242,8

206,6

Nordenta

145,4

149,7

Gama Dental

59,0

53,1

Dentalringen

32,0

28,4

Dentamel

? (saknas)

16,1

Bigman

15,8

16,4

Cliniclands

11,5

4,2

Cenger

9,6

10,3

DENTMAN Sten Lagerstedt

6,0

5,2

BroTech

3,8

4,3

Hultén & Co

3,2

3,2

Unident, lågprisaktörer och mindre leverantörer/distributörer ökar mest

De 13 största leverantörerna/distributörerna på den dentala förbrukningsmarknaden ökade sin gemensamma försäljning med 6,9 % mellan 2013 och 2014. Det innebär inte nödvändigtvis att deras försäljning inom förbrukning ökade. Det kan också bero på att leverantörerna/distributörerna ökat sin närvaro inom andra segment såsom tandteknik, utrustning eller service.

Leverantör/distributör

Intäktsförändring 2013-2014, %

Cliniclands

175,0 %

Unident

17,5 %

DENTMAN Sten Lagerstedt

16,2 %

Dentalringen

12,8 %

Gama Dental

10,9 %

Plandent Forssbergs

7,7 %

DAB Dental

2,2 %

Hultén & Co

-2,6 %

Nordenta

-2,9 %

Bigman

-3,5 %

Cenger

-6,3 %

BroTech

-11,2 %

Leverantörsvinster

Höga vinster överlag, stor skillnad leverantörer/distributörer emellan

Vinstmarginalen bland de 13 inkluderade bolagen uppgick 2014 till 11,8 %. I förhållande till andra jämförbara branscher är detta en hög nivå. Inom t.ex. läkemedelssektorn gjorde de två distributörerna Tamro och Oriola båda ca 2 % i vinst under 2014. Inom dagligvarusektorn gjorde de tre distributörerna ICA Sverige, Axfood Sverige och Coop Logistik 5 %, 1 % respektive 0 % i vinst under 2014.

Mellan leverantörerna/distributörerna syns också avsevärda skillnader. Bland de fyra största ligger vinstmarginalen i ett intervall mellan 3,7 % och 26,2 %.

Det finns många möjliga förklaringar till nivåskillnaderna. En faktor kan t.ex. vara graden av satsningar som varje företag gör, där högre fokus på ökad försäljning tenderar att driva kostnader och därmed drabba vinsterna. Andelen försäljning till landsting kan också vara en faktor. Detta då landstingen, med sin storlek, i regel brukar ha bättre förutsättningar att pressa priser än individuella privata kliniker.

Leverantör/distributör

Vinstmarginal 2014, %

Nordenta

26,2 %

DAB Dental

17,0 %

Plandent Forssbergs

10,5 %

DENTMAN Sten Lagerstedt

6,8 %

Gama Dental

4,2 %

Unident

3,7 %

Dentalringen

2,4 %

Bigman

1,8 %

Cenger

-0,6 %

BroTech

-2,2 %

Hultén & Co

-2,8 %

Cliniclands

-10,2 %

De fyra största står för 98 % av vinsten

Trots att försäljningen är så pass koncentrerad till de fyra största leverantörerna/ distributörerna så är vinsten än mer koncentrerad. Bland de 13 står de fyra största för 98 % av vinsten (99 % 2013). DAB och Nordenta, som båda ägs av koncernen Lifco, stod tillsammans för 66 % (72 % 2013) av total vinst.

Leverantör/distributör

Vinst innan räntor och skatt 2014, tusentals kronor

DAB Dental

61 414

Plandent Forssbergs

39 026

Nordenta

38 133

Unident

9 070

Gama Dental

2 503

Dentalringen

774

DENTMAN Sten Lagerstedt

407

Bigman

292

Cenger

-59

BroTech

-82

Hultén & Co

-88

Cliniclands

-1 165

Vinstutvecklingen signalerar en oförändrad eller marginellt ökande konkurrensnivå

De 13 leverantörernas/distributörernas gemensamma vinstmarginal sjönk under året med 0,7 procentenheter, vilket signalerar en något ökad konkurrens. Detta är dock en mindre sänkning från en hög nivå. De fyra största minskade sin gemensamma vinstmarginal med 0,9 procentenheter.

Leverantör/distributör

Förändring i vinst 2013-2014, procentenheter

Cliniclands

22,6 %

DENTMAN Sten Lagerstedt

14,4 %

Dentalringen

1,9 %

Plandent Forssbergs

1,5 %

Bigman

1,4 %

DAB Dental

-0,8 %

Gama Dental

-0,9 %

Unident

-1,0 %

Cenger

-1,6 %

BroTech

-1,7 %

Hultén & Co

-2,2 %

Nordenta

-3,4 %

Möjliga konsekvenser för svenska privata tandläkare, tandtekniker och tandhygienister

Viss potential för den individuella kliniken

Den individuella kliniken har sannolikt god potential att förbättra sina villkor i den rådande marknaden, drivet av tre faktorer.

  1. Det finns fortfarande många leverantörer/distributörer att välja emellan. Många andra branscher har slagits samman i högre grad och det finns ofta ett fåtal möjliga leverantörer. Det ger bättre förutsättningar att spela ut dem mot varandra.

  2. Leverantörernas/distributörernas vinstnivåer är fortfarande höga. Deras höga vinster föranleds t.ex. av historiska relationer, mervärden såsom enkelhet och förmåner, brist på transparens i prissättning, gamla vanor och begränsat förhandlingsläge pga. att den mindre kliniken saknar storlek att förhandla med. Ju mer aktiv den individuella kliniken kan vara, desto bättre villkor bör den få.

  3. Den hårdnande konkurrensen öppnar upp för nya erbjudanden som kan vara förmånliga. Nyetablerade leverantörer/distributörer vill se snabb tillväxt för att kunna visa ägare och andra intressenter att de har en stark och hållbar verksamhet. Och likaså befintliga leverantörer/distributörer vill skydda sin försäljning och kan vara villiga att gå ned i pris om de pressas av kliniken.

Det är dock viktigt att förstå att den individuella kliniken riskerar att endast få temporära förbättringar i sina villkor. Med tiden tenderar rabattsatser att utarmas t.ex. genom att höja priset på varor som sällan jämförs, höja listpriser eller höja fraktavgifter. Större avtal med t.ex. landsting och kedjor bör ha lägre prisnivåer. Det kräver att leverantörerna/ distributörerna tar ut högre priser från den individuella kliniken.

Stor potential för privata tandkliniker som kollektiv

De höga vinsterna i leverantörsledet föranleds bl.a. av att den individuella tandkliniken saknar tid och möjlighet att göra omfattande konkurrensutsättningar av leverantörer. Svenska kliniker har än så länge inte lyckats etablera en gemensam samverkansorganisation.

Ett ökat fokus på samverkan har sannolikt god potential att stärka klinikernas gemensamma position, vilket bör resultera i större trygghet, ökad enkelhet och bättre villkor. En förutsättning för denna typ av samverkan är att klinikerna känner tillit och trygghet till att den kommer att vara gynnsam för dem. Det är också kritiskt att samverkan struktureras så att klinikerna får maximal enkelhet och sparar tid i vardagen.